БАМ-БГ

Арбитражен съд

      Уважаеми дами и господа,

     Добре дошли на интернет-страницата на Арбитражният съд към Българската асоциация на микропредприятията. Малкият бизнес в България вече има възможност да разрешава бързо, икономично и прозрачно правните спорове със своите партньори.


Какво представлява арбитражът?

Арбитражът е доброволен способ за разрешаване на спорове като алтернатива на държавния съд. Арбитражният съд решава спорове с арбитражно решение, което е приравнено на съдебното решение и подлежи на принудително изпълнение от съдия изпълнител.


Кои правни спорове подлежат на арбитраж?

Всякакви граждански и търговски спорове, с изключение на споровете относно недвижими имоти и трудовите спорове.


Арбитражът има следните ПРЕДИМСТВА пред държавното правораздаване:

  1. Бързина. Делата пред арбитражния съд приключват на една инстанция, тъй като арбитражното решение е окончателно и не подлежи на обжалване. В правилника на АСБАМ са заложени кратки срокове за насрочване, разглеждане и решаване на делото, като има реална възможност то да приключи за няколко месеца. Докато в държавния съд при обжалване делата се разглеждат на няколко инстанции и в най-добрия приключват за няколко години.
  2. Доброволност. Арбитрите, които решават арбитражните дела имат власт да правораздават, но тя не е израз от държавната власт, а произтича от доброволното съгласие на страните да възложат на Арбитражния съд решаването на спора.
  3. Прозрачност. Спорещите страни сами избират членовете на арбитражния състав, като всяка посочва по един арбитър, а двамата арбитри избират трети. Това увеличава доверието към арбитражния състав, който не е служебно назначен, а определен от свободната воля на страните и тяхната преценка за професионализма на арбитрите.
  4. Поверителност. В правилника на АСБАМ са заложени разпоредби, които гарантират запазване на търговска тайна и конфиденциалната информация по делото. Заседанията се провеждат при закрити врати, за разлика от съдебното производство, което е публично.
  5. Мобилност. При желание на спорещите страни Арбитражния съд може да проведе заседание и извън София, на място посочено от страните.
  6. Икономичност. Тарифата на АСБАМ предвижда една от най-ниските такси за завеждане на дела. Най-високата такса е 3% за малките суми до 10 000 лева. Таксата прогресивно намалява със нарастване размера на сумите и за спорове над 1 000 000 лева, спада под 1 %.

Какво е необходимо да направите, ако желаете вашият правен спор да се реши от Арбитражния съд към БАМ?

Трябва да имате съгласието на вашите партньори споровете между вас да се разрешават от арбитраж. Това съгласие се нарича арбитражно споразумение (арбитражна клауза). Бихте могли да го постигнете, ако при сключване на договори включите в текста “арбитражна клауза“. Ако в договора липсва такава клауза, бихте могли да подпишете и отделно арбитражно споразумение.


Направете модерният избор! Очакваме ви!

Председател на АС към БАМ
Матей Марев.